Home arrow Report arrow รายงานวิชาการ arrow บทบาทของสตรีในการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน
Home
Objective
Report
Research Service
Community
Travel
FAQs
Search
Links
Contact Us
Administrator
Green Image
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
Popular
Statistics
ผู้เยี่ยมชม: 413249
บทบาทของสตรีในการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Tuesday, 09 January 2007

บทบาทของสตรีในการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน กรณีศึกษา: เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

อังค์วรา ศรศิลป์ 4636181 SHEV/M         

สค.. (สิ่งแวดล้อม)คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ, ศศ.บ., M.S.

พรรณิภา บูรพาชีพ, .., จิราพร จักรไพวงศ์, สค.. (สิ่งแวดล้อม)

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของสตรี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทของสตรีในการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน รวมทั้งทำการศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ ต่อการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน กรณีศึกษา: เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร การดำเนินการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Surrey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ สตรีที่เป็นตัวแทนของครัวเรือน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัยในเขตหนองแขมไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตรายภายในครัวเรือนของตน จำนวน 400 ราย ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ T – test และการวิเคราะห์ผันแปรทางเดียว ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบทบาทในการจัดการขยะอันตรายภายในครัวเรือนระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทของสตรีในการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือนได้แก่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะอันตราย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขยะอันตราย  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน และความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมมีโดยปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อบทบาทของสตรีในการจัดการขยะอันตรายภายในครัวเรือนโดยก่อให้เกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  นอกจากนั้นทางด้าน สถานภาพสมรส  และอาชีพหลัก เป็นปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทในการจัดการขยะอันตรายภายในครัวเรือนโดยก่อให้เกิดความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากผลการศึกษาดังกล่าวนำไปสู่ข้อเสนอแนะถึงบทบาทของสตรีในการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือนในเขตหนองแขมคือ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน ซึ่งได้แก่สำนักงานเขตหนองแขม ค้นพบว่าควรมีวิทยากรให้ความรู้หรือให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องขยะอันตรายในครัวเรือนให้แก่สตรี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่จะทำให้สตรีมีบทบาทในการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ควรมีการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในเรื่องการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือนผ่านทางสื่อโทรทัศน์ หรือ วิทยุให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อที่จะเข้าถึงประชาชนได้เป็นส่วนใหญ่ และควรมีการจัดระบบรองรับในการแยกขยะแต่ละชนิดตามความเหมาะสม เช่น ควรตั้งถังขยะอันตรายให้เพียงพอและไม่อยู่ไกลเกินไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ทิ้ง นอกจากนี้ควรส่งเสริมและปลูกฝังให้สตรี และคนในครอบครัว มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตราย รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการส่งเสริมนั้นอาจจัดทำขึ้นในลักษณะของการจัดกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

                               ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 09 January 2007 )

Advertisement
Latest Content
Polls
ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพ?
  

greenhubthailand shirt 199!!

 
Who's Online
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์